Tradycja i nowoczesność..

lo2015 2

lo2015 3

mundurowa

Regulamin klasy mundurowej

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

Podanie do szkoły 
- Formularz wyboru profilu - wpisz I przy klasie mundurowej!
Kwestionariusz osobowy 

 

KALENDARZ REKTUTACJI
1) od 24 kwietnia 2017 r. do 12 czerwca 2017 r. do godz. 15.00 – składanie przez kandydatów wniosków o przyjęcie do szkoły;
2) od 23 czerwca 2017 r. do 27 czerwca 2017 r. do godz. 15.00 – dostarczenie do wybranych szkół kopii świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego (dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkół niebędących w systemie rekrutacji elektronicznej);
3) 30 czerwca 2017 r. do godz. 12.00 – podanie przez szkoły ponadgimnazjalne wyników postępowania rekrutacyjnego do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych;
4) do 05 lipca 2017 r. do godz. 15.00 – potwierdzanie woli podjęcia nauki w danej szkole przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia, poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego;
5) 07 lipca 2017 r. do godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i list kandydatów nieprzyjętych;
6) od 08 lipca 2017 r. do 28 sierpnia 2017 r. – rekrutacja uzupełniająca

1. Kandydaci do klas pierwszych składają w kolejności (według terminów określonych przez władze oświatowe) świadectwo ukończenia gimnazjum (oryginał lub potwierdzoną kopię oryginału), zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego, 2 zdjęcia, kartę zdrowia.
2. Liceum nie przeprowadza dodatkowych egzaminów i badań predyspozycji.
3. Przedmioty ze świadectwa ukończenia gimnazjum objęte punktacją określa Szkolna Komisja Rekrutacyjna.
4. Sposób przeliczania ocen z wybranych przedmiotów na punkty określają władze oświatowe.
5. Liczbę oddziałów klas pierwszych określa organ prowadzący.
6. Podstawowe ukierunkowanie klas to: humanistyczne, matematyczno – informatyczne, matematyczno - geograficzne, biologiczno – chemiczne, biologiczno – geograficzne. W zależności od zainteresowania poszczególnymi ukierunkowaniami Liceum zastrzega sobie możliwość ich zmian.
7. Języki obce nowożytne nauczane w Liceum to język angielski, język niemiecki, język rosyjski. W przypadku zebrania się odpowiednio dużej grupy uczniów istnieje możliwość nauki języka francuskiego.
8. Listę kandydatów przyjętych do Liceum ustala Szkolna Komisja Rekrutacyjna .
9. Po zakończeniu prac Szkolna Komisja Rekrutacyjna sporządza listę przyjętych, która jest wywieszona na tablicy ogłoszeń szkolnych. W określonych szczegółowymi przepisami terminach kandydat musi potwierdzić wolę podjęcia nauki w Liceum przez złożenie oryginałów.
10. Pozostałe warunki rekrutacji szczegółowo określa Zarządzenie Małopolskiego Kuratora Oświaty

DROGI
GIMNAZJALISTO!
Stoisz przed ważnym wyborem, który będzie miał wpływ na Twoją przyszłość. Rozpoczniesz naukę w szkole ponadgimnazjalnej. Sądzimy, że tą szkołą jesteśmy właśnie my. Z nami nie będziesz się nudzić. Możesz mieć pewność, że u nas zdobędziesz rzetelną wiedzę i rozwiniesz swoje zainteresowania.


NASZA SZKOŁA OFERUJE:

 •  solidne wykształcenie;
 •  dobre przygotowanie do matury i podjęcia studiów na wybranym kierunku;
 •  zajęcia fakultatywne ze wszystkich przedmiotów maturalnych;
 •  zajęcia językowe dostosowane do poziomu prezentowanego przez uczniów;
 •  możliwość rozwijania zainteresowań w kółkach;
 •  sprawdzenie swoich możliwości w olimpiadach i konkursach;
 •  pogłębianie wiedzy poprzez udział w projektach;
 •  rozwijanie zainteresowań sportowych, udział zawodach, rajdach i obozie narciarskim, itp;
 •  udział w licznych przedsięwzięciach artystycznych i plastycznych - koło teatralne, projekty i konkursy
 •  system nauki jednozmianowy - nauka maksymalnie do godziny 14.50;
 •  pomoc materialną dla uczniów.


SZKOŁA DYSPONUJE:

 •  nowoczesnymi, wygodnymi salami lekcyjnymi z tablicami multimedialnymi;
 •  pracowniami komputerowymi z dostępem do Internetu;
 •  zapleczem sportowym: salą gimnastyczną, boiskiem wielofunkcyjnym;
 •  zajęciami na basenie;
 •  gabinetem pedagoga;
 •  szatnią z indywidualnymi szafkami dla uczniów;
 •  biblioteką z dostępem do Internetu.

SZKOŁA PONADTO ZAPEWNIA:

 •  opiekę psychologa;
 •  organizację imprez szkolnych: dyskoteki, andrzejki, walentynki.

ZAPRASZAMY!

1. Zarządzenie Małopolskiego Kuratora Oświaty
załączniki:

- harmonogram rekrutacji

2. Regulamin rekrutacji

3. Dokumenty rekrutacyjne

- Podanie do szkoły (Załącznik nr 1)
- Formularz wyboru profilu (Załącznik nr 2)
- Kwestionariusz osobowy 

KALENDARZ REKTUTACJI
1) od 24 kwietnia 2017 r. do 12 czerwca 2017 r. do godz. 15.00 – składanie przez kandydatów wniosków o przyjęcie do szkoły;
2) od 23 czerwca 2017 r. do 27 czerwca 2017 r. do godz. 15.00 – dostarczenie do wybranych szkół kopii świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego (dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkół niebędących w systemie rekrutacji elektronicznej);
3) 30 czerwca 2017 r. do godz. 12.00 – podanie przez szkoły ponadgimnazjalne wyników postępowania rekrutacyjnego do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych;
4) do 05 lipca 2017 r. do godz. 15.00 – potwierdzanie woli podjęcia nauki w danej szkole przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia, poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego;
5) 07 lipca 2017 r. do godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i list kandydatów nieprzyjętych;
6) od 08 lipca 2017 r. do 28 sierpnia 2017 r. – rekrutacja uzupełniająca

Nasza oferta

Wykaz klas pierwszych w roku szkolnym 2017/2018 w I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki:

 •  klasa medyczna
 •  klasa psychologiczno-pedagogiczna
 •  klasa politechniczna
 •  klasa mundurowa
 •  klasa turystyczno-ekonomiczna
 •  klasa medialno-językowa
 •  klasa sportowa 

 

Nasza ulotka
ulotka1

ulotka

Pliki do pobrania 

Podanie do szkoły (Załącznik nr 1)
- Formularz wyboru profilu (Załącznik nr 2)
Kwestionariusz osobowy 

 

Pliki do edycji 


Kwestionariusz osobowy