Przetwarzanie danych osobowych kandydatów/uczniów

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydatów do szkoły /uczniów podanych w kwestionariuszu osobowym przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej.

• Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Piłsudskiego 44, 33-200 Dąbrowa Tarnowska;
• podanie danych (imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia, adres zamieszkania, dane rodziców/opiekunów: imiona, nazwiska, dane kontaktowe) jest dobrowolne, ale niezbędne w celu przeprowadzenia rekrutacji do szkoły i wymagane przepisami prawa oświatowego;
• podane dane będą przetwarzane na podstawie aktualnych przepisów prawa o ochronie danych osobowych i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 );
• posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji;
• kontakt z inspektorem ochrony danych w ZSP Nr 1 odbywa się za pomocą poczty elektronicznej: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;
• dane osobowe kandydatów przyjętych do szkoły/uczniów będą przetwarzane przez okres wskazany w ustawie o systemie oświaty;
• dane osobowe kandydatów nieprzyjętych do szkoły będą przechowywane przez okres określony w przepisach o archiwizacji;
• ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych;
• odbiorcą danych osobowych zawartych we wniosku może być uprawniony podmiot obsługi informatycznej dostarczający na podstawie umowy powierzenia danych osobowych, organy administracji publicznej uprawnione do uzyskiwania takich informacji na podstawie przepisów prawa;
• dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej, nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, że na terenie placówki działa monitoring, który ma na celu wyłącznie zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i uczniów oraz ochronę mienia.