Regulamin rekrutacji

Przedmioty ustalone przez dyrektora  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej, jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych na rok szkolny 2019/2020

 

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH CZTEROLETNIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI
W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ na rok szkolny 2019/2020

Z regulaminu:

1. Kandydaci do klas pierwszych składają w kolejności (według terminów określonych przez władze oświatowe) świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej (oryginał lub potwierdzoną kopię oryginału), zaświadczenie o wynikach egzaminów, 2 zdjęcia, kartę zdrowia.
2. Liceum nie przeprowadza dodatkowych egzaminów i badań predyspozycji.
3. Przedmioty ze świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej objęte punktacją określa Szkolna Komisja Rekrutacyjna.
4. Sposób przeliczania ocen z wybranych przedmiotów na punkty określają władze oświatowe.
5. Liczbę oddziałów klas pierwszych określa organ prowadzący.
6. Podstawowe ukierunkowanie klas to: humanistyczne, matematyczno – informatyczne, matematyczno - geograficzne, biologiczno – chemiczne, biologiczno – geograficzne. W zależności od zainteresowania poszczególnymi ukierunkowaniami Liceum zastrzega sobie możliwość ich zmian.
7. Języki obce nowożytne nauczane w Liceum to język angielski, język niemiecki, język rosyjski. W przypadku zebrania się odpowiednio dużej grupy uczniów istnieje możliwość nauki języka francuskiego.
8. Listę kandydatów przyjętych do Liceum ustala Szkolna Komisja Rekrutacyjna .
9. Po zakończeniu prac Szkolna Komisja Rekrutacyjna sporządza listę przyjętych, która jest wywieszona na tablicy ogłoszeń szkolnych. W określonych szczegółowymi przepisami terminach kandydat musi potwierdzić wolę podjęcia nauki w Liceum przez złożenie oryginałów.
10. Pozostałe warunki rekrutacji szczegółowo określa Zarządzenie Małopolskiego Kuratora Oświaty