Terminarz rekrutacji

ZARZĄDZENIE NR 2/18 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust.1 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo oświatowe oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych na rok szkolny 2018/2019 w województwie małopolskim


Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 2 /18 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 stycznia 2018 r. - Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół: trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2018/2019.

 

KALENDARZ REKTUTACJI
1) od 23 kwietnia 2018 r. do 11 czerwca 2018 r. w godzinach pracy szkoły, tj. godz. 8.00 – 15.30 – składanie przez kandydatów wniosków o przyjęcie do szkoły;
2) od 22 czerwca 2018 r. do 26 czerwca 2018 r. w godzinach pracy szkoły, tj. godz. 8.00 – 15.30 – dostarczenie do wybranych szkół kopii świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego (dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkół niebędących w systemie rekrutacji elektronicznej);
3) 29 czerwca 2018 r. godz. 12.00 – podanie przez szkoły ponadgimnazjalne wyników postępowania rekrutacyjnego do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych;
4) do 09 lipca 2018 r. w godzinach pracy szkoły, tj. godz. 8.00 – 15.30 – potwierdzanie woli podjęcia nauki w danej szkole przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia, poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego;
5) 10 lipca 2018 r godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych;
6) od 11 lipca 2018 r. do 23 sierpnia 2018 r. – rekrutacja uzupełniająca.