Protokół z zebrania założycielskiego

Opublikowano: piątek, 10, czerwiec 2016

07. 09 2015 r. Dabrowa Tarnowska

Protokół z zebrania założycielskiego Stowarzyszenia Przyjaciół i AbsolwentówLiceum Ogólnokształcacego im. Tadeusza Kościuszki

W dniu 07. 09 2015 r. w I Liceum Ogólnokształcącym  w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia Przyjaciół i Absolwentów Liceum Ogólnokształcacego im. Tadeusza Kościuszki

W zebraniu udział wzięło17 osób.

(załącznik nr 1 – lista obecności wraz z oświadczeniem)

Obrady otworzyła pani Agnieszka Ruta przedstawiając proponowany porządek zebrania.

Porządek zebrania założycielskiego Stowarzyszenia Przyjaciół i Absolwentów Liceum Ogólnokształcacego im. Tadeusza Kościuszki:

Proponowany porządek obrad:

1. Przedstawienie celu zebrania oraz jego uczestników.

2. Ustalenie sposobu głosowania i podejmowania uchwał.

3. Wybór przewodniczącego i sekretarza.

4. Podjęcie uchwały o powołaniu stowarzyszenia (uchwała nr 1).

5. Dyskusja nad statutem, zgłoszenie i ewentualne zatwierdzenie poprawek oraz uwag.

6. Podjęcie uchwały o przyjęciu statutu (uchwała nr 2).

7. Zgłoszenie kandydatów i wybór komitetu założycielskiego stowarzyszenia (uchwała nr 3).

8. Zgłoszenie kandydatów i wybór zarządu  stowarzyszenia (uchwała nr 4).

9. Zgłoszenie kandydatów i wybór komisji rewizyjnej (uchwała nr 5).

10. Zakończenie obrad.

Przebieg zebrania założycielskiego

 

Proponowany porządek zebrania poddano głosowaniu i przyjęto go jednogłośnie.

Następnie przedstawiono cel zebrania i jego uczestników, oraz ustalono sposób głosowania i podejmowania uchwał w trybie jawnym.

Przystąpiono do wyboru przewodniczącego i sekretarza:

Na przewodniczącą  zebrania zgłoszono i jednogłosnie wybrano p. A. Rutę,

na sekretarza zgłoszono i jednogłośnie wybrano p. Annę Bugajską.

W dalszej części zebrania podjęto uchwałę o założeniu Stowarzyszenia Przyjaciół i Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki.

Przewodniczący odczytał projekt uchwały o powołaniu Stowarzyszenia.

W głosowaniu jawnym uchwałę przyjęto jednogłośnie. (uchwała nr.1)

Następnie zapoznano się z projektem statutu stowarzyszenia, po krótkiej dyskusji nad treścią statutu przystąpiono do głosowania.

W głosowaniu jawnym projekt przyjęto jednogłośnie i podjęto uchwałę o przyjęciu statutu.               (uchwała nr 2)

Następnie wybrano Komitet Założycielski:

Do Komitetu Założycielskiego zgłoszono kandydatury: pani Bożeny Białas, pani Barbary Golemo, pani Agnieszki Ruty. Zgłoszone osoby wyraziły zgodę na kandydowanie. W głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęto zgłoszone kandydatki do komitetu .

 W dalszej kolejności obecni jednogłośnie podjeli uchwałę o powołaniu Komitetu Założycielskiego i upoważnienia go do czynności związanych z rejestracją Stowarzyszenia.

(uchwała nr 3)

Wybranie Zarządu Stowarzyszenia:

Nastepnie przystapiono do zgłoszenia kandydatów do Zarządu Stowarzyszenia. Zgłoszono kandydatury pani: Bożeny Białas, Barbary Golemo, Agnieszki Ruty, Lidii Ostręga oraz Jolanty Jastrząb. Zgłoszone osoby wyraziły zgodę na kandydowanie. W głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęto zgłoszone kandydatki.

Przystąpiono do podjęcia uchwały o powołaniu zarządu oraz określenia funkcji pełnionej przez poszczególne osoby wybrane do zarządu . Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

(uchwała nr 4).

Skład Zarządu Stowarzyszenia:

Prezes- p. Barbara Golemo

Wiceprezes – p. Agnieszka Ruta

Drugi wiceprezes  - p. Bożena Białas

Sekretarz  - p. Lidia Ostręga

Skarbnik – p. Jolanta Jastrząb

Wybranie Komisji Rewizyjnej:

W kolejnosci nastepnej zgłoszono kandytatury do Komisji Rewizyjnej. Zgłoszono kandydatury pani: Danuty Kanii, Anny Bugajskiej oraz Anny Janczak. Zgłoszone osoby wyraziły zgodę na kandydowanie. W głosowaniu jawnym jednogłosnie przyjęto zgłoszone kandydatki. Po wyborze komisji podjęto uchwałę o powołaniu komisji rewizyjnej.

(uchwała nr 5).

Skład komisji Rewizyjnej :

Przewodniczący – p. Danuta Kania

Zastępca  przewodniczącego – p. Anna Bugajska

Sekretarz – p. Anna Janczak

Na tym zebranie zakończono.

Załączniki do protokołu:

1/ – lista obecności

2/- oświadczenie o obywatelstwie polskim

3/ – uchwały podjęte na zebraniu założycielskim:

  • uchwała o powołaniu Stowarzyszenia Przyjaciół i Absolwentów Liceum Ogólnokształcacego im. Tadeusza Kościuszki,
  • uchwała o przyjęciu statutu Stowarzyszenia Przyjaciół i Absolwentów Liceum Ogólnokształcacego im. Tadeusza Kościuszki,
  • uchwała o wyborze Komitetu założycielskiego,
  • uchwała o wyborze zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół i Absolwentów Liceum Ogólnokształcacego im. Tadeusza Kościuszki i określeniu funkcji pełnionych w zarządzie,
  •  uchwała o wyborze komisji rewizyjnej Stowarzyszenia Przyjaciół i Absolwentów Liceum Ogólnokształcacego im. Tadeusza Kościuszki.

Przewodnicząca                                                                                Sekretarz